REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z serwisów internetowych prowadzonych przez SALESmanago oraz korzystanie z Systemu w ramach Kont nieodpłatnych. Pojęcia pisane wielką literą posiadają definicje opisane w niniejszym dokumencie. Pakiety płatne z nielimitowanym dostępem do Systemu są regulowane odrębną umową, która może zostać zawarta z klientami.

 

Klient akceptuje niniejszy Regulamin odpowiednio poprzez: (i) korzystanie z Serwisu (w przypadku Użytkowników niezalogowanych), (ii) akceptację Regulaminu przy rejestracji Konta. Jeśli osoba akceptująca niniejszy Regulamin, akceptuje go w imieniu spółki lub innego podmiotu, taka osoba oświadcza, że posiada odpowiednie umocowanie do związania takiego podmiotu niniejszymi warunkami i w takim przypadku pojęcie „Klienta” odnosi się do takiego podmiotu. Jeśli osoba akceptująca niniejszy Regulamin nie ma takich uprawnień lub nie zgadza się z niniejszymi warunkami, osoba taka nie może zaakceptować niniejszego Regulaminu i nie może korzystać z usług.

§1 Definicje

 1. „Dane Osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).
 2. „Hasło” – ciąg znaków, w tym alfanumeryczny, niezbędny do przeprowadzenia procesu uwierzytelnienia podczas uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Konta. 
 3. „Informacje Poufne – wszelkie informacje ujawnione przez którąkolwiek ze Stron („Strona Ujawniająca”) drugiej Stronie („Strona Otrzymująca”), zarówno ustnie, jak i w formie pisemnej, które są oznaczone jako poufne lub które powinny być rozumiane jako poufne ze względu na ich charakter i okoliczności ujawnienia. Informacje Poufne nie obejmują informacji, które (i) są lub stają się powszechnie znane bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań wobec Strony Ujawniającej (ii) były znane Stronie Otrzymującej (w tym jej dyrektorom, kierownikom, pracownikom, wykonawcom lub agentom) przed ich ujawnieniem przez Stronę Ujawniającą bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań wobec Strony Ujawniającej, (iii) zostały otrzymane od strony trzeciej bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań wobec Strony Ujawniającej lub (iv) zostały niezależnie opracowane przez Stronę Otrzymującą.
 4. Klient” oznacza osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera Umowę w zakresie dostępu do Konta.
 5. „Konto” oznacza konto umożliwiające korzystanie z System. Konta dzielą się na Konta Trial i Konta Demo.
 6. Konto Trial” oznacza Konto, które zapewnia czasowy dostęp do Systemu z możliwością odczytu i zapisu danych.
 7. Konto Demo” oznacza Konto, które umożliwia podgląd działania Systemu bez możliwości modyfikacji przykładowych danych zawartych na tym koncie.
 8. Regulamin” oznacza niniejszy dokument.
 9. „Profil Użytkownika” oznacza mechanizm wraz z obszarem pamięci, będący udostępnionym miejscem w zasobach systemu teleinformatycznego SALESmanago, umożliwiający Użytkownikowi wprowadzenie, zatrzymanie lub modyfikację danych o osobie umożliwiających poprawne korzystanie z funkcjonalności Systemu. Informacje te są przekazywane do Systemu dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika.
 10. Rejestracja” oznacza jednorazową czynność, która obejmuje utworzenie Konta przez Użytkownika przy użyciu panelu zapewnionego przez SALESmanago w Serwisie.
 11. RODO”  oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 12. SALESmanago” oznacza Benhauer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-705), ul. Stanisława Klimeckiego 4, NIP: 676 244 77 54 REGON: 122334666, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523346, o kapitale zakładowym w wysokości 1 407 450,00 zł.
 13. Serwis” oznacza serwisy internetowe, administrowane przez SALESmanago, udostępniane w domenie salesmanago.pl lub poza domeną salesmanago.pl (jeśli zawierają odwołanie do niniejszego Regulaminu).
 14. Strony” oznaczają odpowiednio: (j) Klienta i SALESmanago – w przypadku korzystania z Systemu lub (ii) Użytkownika niezalogowanego i SALESmanago – w przypadku korzystania z Serwisu bez logowania do Systemu.
 15. „System” oznacza platformę online – Customer Engagement Platform, w tym kod monitorujący zamieszczany w serwisie internetowym Klienta.
 16. „Umowa” oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą odpowiednio: pomiędzy Klientem a SALESmanago, albo pomiędzy Użytkownikiem niezalogowanym a SALESmanago, na podstawie Regulaminu.
 17. Usługi” oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami), które polegają na: (i) umożliwieniu korzystania z Serwisu, (ii) udostępnieniu Użytkownikowi Konta (iii) umożliwieniu używania Systemu za pośrednictwem Konta, w tym udostępnieniu Profilu Użytkownika.
 18. „Usługi Zewnętrzne” oznaczają usługi świadczone przez Zewnętrznego Dostawcę Usług w związku z korzystaniem z Systemu.
 19. „Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późniejszymi zmianami).
 20. „Użytkownik” oznacza osobę fizyczna powyżej 18 roku życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych: (i) która korzysta z Systemu w imieniu Klienta lub (ii) Użytkownika niezalogowanego.
 21. Zewnętrzny Dostawca Usług” oznacza dostawcę Usług Zewnętrznych, zatwierdzonego przez SALESmanago.

§2 Postanowienia ogólne

 1. SALESmanago świadczy Usługi poprzez Serwis w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. SALESmanago świadczy Usługi z należytą starannością.
 2. Usługi uregulowane niniejszym dokumentem są świadczone bezpłatnie, a  w zakresie dostępu do Systemu wyłącznie poprzez Konta Trial i Konta Demo.
 3. Konto Trial pozwala Użytkownikowi na korzystanie z Systemu przez 30 dni od utworzenia Konta Trial. 
 4. Konto Demo pozwala Użytkownikowi na korzystanie z Systemu przez czas nieokreślony w trybie tylko do odczytu, tj. w szczególności bez możliwości zamieszczenia w Systemie danych pochodzących od Użytkownika.
 5. SALESmanago może, według własnego uznania, czasowo udostępnić Klientowi dodatkowe funkcjonalności Systemu bez dodatkowych opłat (dalej: „Dodatkowe Funkcjonalności”). Klient zgadza się, że SALESmanago, według własnego uznania i z jakiegokolwiek powodu, może zakończyć Klientowi udostępnianie Dodatkowych Funkcjonalności lub jakiejkolwiek ich części. Klient zgadza się, że każde zakończenie udostępniania Klientowi Dodatkowych Funkcjonalności może nastąpić bez wcześniejszego uprzedzenia, a Klient zgadza się, że SALESmanago nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta ani żadnej osoby trzeciej za takie zakończenie. Niezależnie od sekcji „Odpowiedzialność” opisanej poniżej, Dodatkowe Funkcjonalności są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują (“as-is”), bez żadnej gwarancji, a SALESmanago nie będzie ponosić jakiegokolwiek rodzaju odpowiedzialności w odniesieniu do Dodatkowych Funkcjonalności, chyba że takie wyłączenie odpowiedzialności nie jest dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa, w którym to przypadku odpowiedzialność SALESmanago w odniesieniu do Dodatkowych Funkcjonalności nie przekroczy 10 złotych.
 6. Usługi udostępniania Użytkownikowi Konta oraz umożliwienia używania Systemu za pośrednictwem Konta regulowane niniejszym Regulaminem są świadczone wyłącznie przedsiębiorcom. Usługi te nie są przeznaczone dla osób będących konsumentami w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

§3 Wymagania techniczne korzystania z Serwisu i Systemu

 1. Minimalne wymagania techniczne, które umożliwiają korzystanie z Systemu są następujące:
  1. Usługi dostępne poprzez stronę internetową Klienta (widżety): każda nowoczesna przeglądarka, która obsługuje HTML5, CSS3, JavaScript, długotrwałe przechowywanie plików cookies, LocalStorage, powiadomienia Web Push  i która nie jest ograniczona w dostępie do zasobów znajdujących się w infrastrukturze SALESmanago, włączając w to ograniczenia nałożone przez oprogramowanie dodatkowe, tzw. wtyczki;
  2. Usługi dostępne za pośrednictwem Systemu (panel administracyjny): dostęp do sieci Internet, najnowsza wersja jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox z domyślną konfiguracją.
 2. Minimalne wymagania techniczne, które umożliwiają korzystanie z Serwisu są następujące: dostęp do sieci Internet, najnowsza wersja jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox z domyślną konfiguracją.
 3. Korzystanie z niektórych funkcji Systemu może wymagać wykonania dodatkowej konfiguracji po stronie Klienta, w szczególności zmian w serwisie internetowym Klienta i/lub zmian w konfiguracji domeny internetowej należącej do Klienta

§4 Rejestracja Konta

 1. W celu korzystania z Systemu niezbędne jest dokonanie rejestracji przez Użytkownika i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Podczas Rejestracji, Użytkownik wykonuje czynności obejmujące:
  1. potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia
  2. wypełnienie formularza dostępnego na Serwisie
  3. zalogowanie się do Konta przy użyciu loginu i Hasła.
 3. SALESmanago zastrzega sobie prawo do weryfikacji Rejestracji oraz Użytkownika.
 4. Po udanej Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta, który jest zapewniany każdorazowo przez SALESmanago po podaniu Hasła i loginu w Serwisie.
 5. Podczas Rejestracji i korzystania z Usług, Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. podania prawdziwych, dokładnych i aktualnych danych, które nie wprowadzają w błąd i nie naruszają praw osób trzecich;
  2. aktualizacji danych podanych wskazanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po ich zmianie.
 6. Każda osoba, która dokonuje Rejestracji w imieniu Klienta oświadcza, że jest uprawniona do zawarcia Umowy w imieniu i na rzecz Klienta.

§5 Korzystanie z Serwisu oraz Systemu

 1. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu oraz z Systemu w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania i urządzeń;
  2. korzystania z Serwisu nie powodując przy tym niedogodności dla innych Użytkowników i SALESmanago oraz do poszanowania ich praw;
  3. utrzymywania Hasła w tajemnicy i dołożenia należytej staranności w celu uniknięcia wejścia w posiadanie Hasła przez osoby trzecie;
  4. niewykorzystywania Systemu w celach niezgodnych z prawem.
 2. Każda ze Stron zobowiązuje się: zachować w tajemnice wszelki Informacje Poufne ujawnione przez drugą Stronę, nie wykorzystywać Informacji Poufnych należących do drugiej Strony do celów wykraczających poza zakres Umowy oraz ograniczyć dostęp do Informacji Poufnych do tych dyrektorów, kierowników, pracowników, wykonawców i agentów, którzy potrzebują takiego dostępu dla celów Umowy. Zobowiązania do zachowania poufności pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy i 5 lat po jej rozwiązaniu. Każda ze Stron może ujawnić Informacje Poufne, jeśli jest do tego zobligowana przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, pod warunkiem, że uprzednio powiadomi drugą Stronę o takim przymusowym ujawnieniu (w zakresie dozwolonym przez prawo) oraz udzieli uzasadnionej pomocy w zakwestionowaniu ujawnienia tych informacji.
 3. Klient zobowiązuje się korzystać z Systemu z poszanowaniem dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przestrzegać Polityki Antyspamowej SALESmanago o której mowa w ust. 6 lit. c. poniżej.
 4. Klient jest odpowiedzialny za:
  1. korzystanie i/lub niewłaściwe korzystanie z Systemu przez każdego Użytkownika,
  2. legalność, prawdziwość, integralność, dokładność i jakość przekazywanych danych.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia SALESmanago zarówno o jakimkolwiek naruszeniu jego praw do loginu i/lub Hasła, jak i o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.  
 6. Niezależnie od innych uprawnień określonych w Regulaminie, SALESmanago może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Systemu (poprzez zablokowanie lub usunięcie Konta), a także ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Systemu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik naruszy Regulamin, a w szczególności, jeśli Użytkownik:
  1. podał podczas Rejestracji w Serwisie dane, które są nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. w inny sposób zachowuje się niezgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu, sprzecznie z celami Serwisu lub w sposób godzący w dobre imię SALESmanago;
  3. narusza ogólnie akceptowalne normy i zasady korzystania z usług tego typu. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Polityki Antyspamowej SALESmanago, dostępnej tutaj.
 7. SALESmanago zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego przerywania dostępności Usług w celu ich rozbudowy lub konserwacji,
  2. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu,
  3. zmiany parametrów Konta lub Profilu Użytkownika, w tym cech i funkcjonalności Usługi,
  4. zakończenia świadczenia Usług w dowolnym momencie, poprzez zamknięcie całego Serwisu lub jakiejkolwiek jego części, pod warunkiem wcześniejszego umieszczenia stosownego powiadomienia w Serwisie.
 8. W chwili podpisania Umowy, System jest zgodny z wymaganiami technicznymi wskazanymi w §3 Regulaminu. Czasowa niekompatybilność Systemu może wynikać ze zmian wprowadzanych przez dostawców zewnętrznych. SALESmanago dołoży należytej staranności zawodowej w celu zapewnienia stałej kompatybilności Systemu.
 9. Klient może zdecydować się na korzystanie z Usług Zewnętrznych (np. aplikacji) w celu korzystania z funkcjonalności w ramach Systemu. W celu korzystania z tych funkcjonalności, Klient będzie musiał uzyskać dostęp do Usług Zewnętrznych od Zewnętrznych Dostawców Usług. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków świadczenia Usług Zewnętrznych oraz dotyczących ich polityk i wytycznych. Jednocześnie, SALESmanago nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Usługi Zewnętrzne, których warunki świadczenia zostały uregulowane bezpośrednio pomiędzy Klientem a Zewnętrznym Dostawcą Usług, w szczególności wyłącza odpowiedzialność, gwarancję i zobowiązania w odniesieniu do takich Usług Zewnętrznych niezależnie od tego, czy są one zalecane lub zatwierdzane przez SALESmanago. SALESmanago może zakończyć współpracę z dowolnym Zewnętrznym Dostawcą Usług w dowolnym czasie bez podania przyczyny lub zmienić Zewnętrznego Dostawcę Usług i taka zmiana nie stanowi naruszenia Umowy. SALESmanago nie ponosi odpowiedzialności za: (i) roszczenia wynikające z połączenia jakichkolwiek Usług z jakimikolwiek innymi produktami, usługami, sprzętem, danymi lub procesami biznesowymi lub korzystania z Usług przez Klienta w sposób inny niż zgodny z Umową; oraz (ii) za jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje Usług, które nie zostały przeprowadzone przez SALESmanago lub jednego z jego zatwierdzonych partnerów.
 10. Klient będzie korzystać z Usług wyłącznie na potrzeby własnej wewnętrznej działalności biznesowej. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie zezwoli żadnej osobie trzeciej, w tym dostawcom i usługodawcom Klienta, na dostęp do Usług lub korzystanie z nich, chyba że taka osoba trzecia uzyska dostęp w celu świadczenia autoryzowanych usług wsparcia klienta lub w związku z prawidłowym korzystaniem przez Klienta z Usług do jego celów biznesowych.

§6 Ochrona danych osobowych oraz stosowanie plików cookies i podobnych technologii

 1. W przypadku Klientów korzystających z Kont Trial, SALESmanago pełni rolę podmiotu przetwarzającego w stosunku do Danych Osobowych Klientów lub potencjalnych klientów Klienta, które są przetwarzane w ramach Systemu (w szczególności w ramach bazy danych, którą Użytkownik wprowadził do Systemu). W celu uniknięcia wątpliwości, akceptacja niniejszego Regulaminu i korzystanie z Systemu będą traktowane jako powierzenie danych do przetwarzania zgodnie z przepisami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych na warunkach określonych w Umowie o Przetwarzanie Danych Osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 1 stosuje się wyłącznie, gdy z realizacją Umowy wiąże się przetwarzanie danych osobowych, co do których zastosowanie mają przepisy RODO.
 2. SALESmanago jest administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną, przedstawicieli Klienta oraz osób kontaktowych Klienta oraz Użytkowników. Klient oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu przez SALESmanago Danych Osobowych dostępną w ramach Polityki prywatności oraz zobowiązuje się do przekazania ww. informacji podmiotom danych.
 3. Informacje dotyczące stosowania plików cookies i innych podobnych technologii są dostępne dla Użytkowników w ramach Serwisu.
 4. Wybrane funkcjonalności Systemu umieszczone w serwisie internetowym Klienta mogą tworzyć pliki cookies i/lub zawartość LocalStorage w domenie Klienta. Klient jest odpowiedzialny za wykonanie niezbędnych czynności mających na celu otrzymanie zgody użytkowników swojego serwisu internetowego na korzystanie z plików cookies i/lub zawartości LocalStorage. Ponadto, Klient jest zobowiązany do zamieszczenia informacji o celach i typach wykorzystanych plików cookies i/lub zawartości LocalStorage, o ile zobowiązuje go do tego prawo odpowiednie dla miejsca prowadzenia swojej działalności.

§7 Compliance

 1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu, sankcji gospodarczych, importu, w tym przepisów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych które mogą podlegać zmianom,. Oznacza to, że Klient nie będzie, bezpośrednio lub pośrednio, wchodził w relacje biznesowe z żadną osobą lub podmiotem (i) zamieszkałym, posiadającym siedzibę lub zorganizowanym zgodnie z prawem jakiegokolwiek kraju lub terytorium objętego sankcjami gospodarczymi (w tym obecnie: Krymu, Kuby, Iranu, Korei Północnej, i Syrii) – dalej „Kraje Objęte Sankcjami” lub (ii) zidentyfikowanym na jakichkolwiek listach podmiotów objętych restrykcjami (w tym bez ograniczeń: U.S. Treasury, Office of Foreign Assets Control’s Specially Designated Nationals List; the HM Treasury Consolidated List of Financial Targets in the UK; and the European Union’s Consolidated List of Sanctioned Individuals and Entities) – dalej „Lista Stron Objętych Ograniczeniami”.
 2. Klient gwarantuje, że nie jest i w czasie obowiązywania nie zostanie: (i) rezydentem mającym siedzibę lub zorganizowanym zgodnie z prawem Kraju Objętego Sankcjami, lub (ii) podmiotem zidentyfikowanym na Liście Stron Objętych Ograniczeniami, ani nie jest podmiotem zależnym w stosunku do którego podmiotem dominującym jest jeden lub więcej podmiotów zidentyfikowanych na tej liście. SALESmanago zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta okresowego, pisemnego potwierdzenia, że spełnia on zobowiązania zawarte w Umowie, w szczególności te, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

§8 Odpowiedzialność

 1. Łączna odpowiedzialność SALESmanago na podstawie lub w związku z Umową ograniczona jest do kwoty 10 złotych. SALESmanago nie będzie również ponosił odpowiedzialności wynikającej lub pozostającej w związku z Umową za utracone korzyści oraz jakiekolwiek szkody pośrednie. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody oraz ograniczenie odpowiedzialności mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 2. SALESmanago nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, niepowodzenia dostarczenia lub inne szkody wynikające z transferu danych Klienta za pośrednictwem sieci lub urządzeń komunikacyjnych, w tym Internetu. SALESmanago nie ponosi również odpowiedzialności za:
  1. wszelkie szkody związane z ingerencją osób trzecich, wadliwym działaniem czynników zewnętrznych lub innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) pozostających poza kontrolą SALESmanago,
  2. wszelkie szkody wynikające z nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownika lub Profilu Użytkownika wynikające z zaniedbania po stronie Klienta i/lub Użytkownika,
  3. wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Użytkownika lub Klienta niniejszego Regulaminu,
  4. wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego przesyłania danych w Systemie, nieprawidłowego zapisu lub odbioru wiadomości, a także utraty danych zawartych w przesyłanych wiadomościach,
  5. szkody Użytkownika lub Klienta wynikające z czynników ryzyka charakterystycznych dla sieci Internet, w tym ataków systemowych lub zainfekowania systemu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem.
 3. Jeśli Usługa zostanie uznana lub może zostać uznana za naruszającą prawo, SALESmanago będzie mieć możliwość, na swój koszt, (i) zastąpienia lub zmodyfikowania Usług, stosownie do okoliczności, (ii) uzyskania licencji dla Klienta na dalsze korzystanie z Usług, (iii) zastąpienia Usług usługą równoważną pod względem funkcjonalności lub (iv) zakończenia świadczenia odpowiednich Usług. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, środki opisane w zdaniu poprzednim będą stanowić jedyne i wyłączne roszczenie dostępne dla Klienta w odniesieniu do roszczeń osób trzecich.

§9 Okres trwania Umowy i zakończenie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług, zawierana przez Użytkowników niezalogowanych, na czas korzystania z Serwisu zostaje zawarta na czas oznaczony, odpowiadający okresowi przetwarzania danych osobowych, liczonemu od ostatniej zakończonej wizyty w Serwisie, lub do czasu usunięcia danych zapisanych w plikach cookies przeglądarki internetowej Użytkownika, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy w pozostałym zakresie niż ten wskazany w ust. 1 ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyn, bez uszczerbku dla praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem Umowy.
 3. W przypadku zamiaru wypowiedzenia Umowy przez SALESmanago, Użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie na adres e-mail podany przez niego podczas Rejestracji.
 4. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta następuje poprzez usunięcie odpowiedniego Konta. 
 5. W przypadku zakończenia Umowy, wszystkie dane zostaną nieodwracalnie i natychmiast usunięte w momencie usunięcia Konta z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec SALESmanago w tym zakresie.

§10 Procedura reklamacyjna

 1. W trakcie korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia SALESmanago o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu lub Systemu oraz złej jakości Usług – nie później niż w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o nieprawidłowościach.
 2. Reklamacje Użytkowników dotyczące nienależytego wykonania przez SALESmanago jakichkolwiek postanowień umownych powinny być kierowane do SALESmanago drogą elektroniczną na adres: info@salesmanago.pl i powinny zawierać w szczególności:
  1. dane kontaktowe Użytkownika,
  2. uzasadnienie złożenia reklamacji,
  3. opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji Użytkownika.
 3. W przypadku braku wymaganych informacji, SALESmanago wezwie reklamującego do ich uzupełnienia. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, SALESmanago może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji osoba zgłaszająca zostanie powiadomiona drogą elektroniczną na adres mailowy, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia kompletnej i prawidłowej reklamacji, z tym zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu w przypadkach szczególnie skomplikowanych. Przekroczenie terminu odpowiedzi na reklamację nie jest równoznaczne z jej uznaniem.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Klient upoważnia SALESmanago do bezpłatnego umieszczenia znaku towarowego firmy Klienta (lub logo) oraz wykorzystania nazwy Klienta, w celu wskazania, że Klient jest klientem SALESmanago, w szczególności w celach informowania o używaniu przez Klienta Systemu, na stronie internetowej oraz na profilach w portalach społecznościowych.
 2. SALESmanago może w każdej chwili dokonać dowolnej zmiany w jakiejkolwiek Usłudze, która jest niezbędna do zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub która nie wpływa w istotny sposób na charakter lub jakość Usług. 
 3. Bez uszczerbku dla innych postanowień Regulaminu, SALESmanago może zmienić Regulamin z ważnych powodów, którymi są: a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływ na treść niniejszego Regulaminu; b) wydanie orzeczenia mającego bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej; c) wprowadzenie nowych funkcjonalności Systemu lub ich zmiana; d) usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych. W przypadku zmiany Regulaminu, SALESmanago powiadomi Klienta o zmianie poprzez komunikat, który zostanie przekazany Użytkownikowi za pośrednictwem Systemu. Strony zgodnie przyjmują, że Użytkownik jest upoważniony do akceptacji lub odrzucenia nowych warunków w imieniu Klienta. Brak reakcji na informację o zmianie Regulaminu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie uznaje się za akceptację nowych warunków. Zgłoszenie przez Klienta sprzeciwu wobec nowych warunków oznacza, że Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem na dzień rozpoczęcia stosowania zmienionego Regulaminu.
 4. SALESmanago jest uprawnione do wykorzystywania danych przetwarzanych w ramach Usług do tworzenia: analiz statystycznych, spostrzeżeń, danych rynkowych i modeli predykcyjnych w celu wsparcia rozwoju usług SALESmanago i produktów lub usług stron trzecich przeznaczonych do użytku z nimi (zwanych dalej „Analizami”). Żadne Dane Osobowe nie są wykorzystywane do celów Analiz ani nie będą one pozwalać na identyfikację Klienta.
 5. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeśli opóźnienie lub niewykonanie jest spowodowane nadzwyczajnym i nieprzewidywalnym wydarzeniem lub okolicznością, pozostającą poza jej uzasadnioną kontrolą (siła wyższa), taką jak strajk, blokada, wojna, akt terroryzmu, zamieszki, klęska żywiołowa, awaria lub ograniczenie zasilania, sieci lub usług telekomunikacyjnych lub wydanie aktu powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, uznaje się, że zostało ono usunięte z Regulaminu i nie będzie miało żadnej mocy, a Regulamin pozostanie w pełnej mocy, tak jakby takie postanowienie nie było pierwotnie zawarte w Regulaminie.
 7. Umowa będzie stosowana i interpretowana zgodnie z prawem polskim.
 8. Wszelkie spory lub roszczenia, wynikające z niniejszej Umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane drogą polubowną. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę SALESmanago.
 9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 10. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy Regulaminem a Umową Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, ta ostatnia ma pierwszeństwo stosowania.
 11. Regulamin obowiązuje od 1.07.2024 r.

 

Poprzednie wersje

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

 

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych

zwana dalej: “PPDO”

pomiędzy 

Klientem, zwanym dalej “Powierzającym”

a

SALESmanago, zwanym dalej “Podmiotem przetwarzającym”

W związku z tym, że Strony zawarły Umowę, Strony niniejszym postanawiają co następuje:

§1 Oświadczenia stron

 1. Powierzający oświadcza, że w stosunku do powierzanych danych osobowych jest administratorem albo podmiotem przetwarzającym i posiada prawo do ich przetwarzania oraz powierzenia albo dalszego powierzenia ich przetwarzania.
 2. Podmiot przetwarzający zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie spełniało wymagania Ustawy oraz RODO i zapewniało ochronę praw osoby, której dane dotyczą.
 3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że stosuje wszelkie wymagane środki techniczne i organizacyjne, tak by przetwarzanie odbywało się zgodnie z art. 32 RODO.
 4. Podmiot przetwarzający niniejszym oświadcza, że posiada zasoby, w tym zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie PPDO, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikającego z RODO.

§2 Przedmiot PPDO

 1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)  zwanego dalej „RODO”, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781), zwanej dalej „Ustawą”, przepisów innych ustaw krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, które mają zastosowanie do Umowy oraz w celu właściwej realizacji postanowień Umowy, Powierzający powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe w zakresie określonym niniejszą PPDO.
 2. Strony wspólnie ustalają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w imieniu Powierzającego, a Podmiot przetwarzający zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie spełniało wymagania Ustawy oraz RODO i zapewniało ochronę praw osoby, której dane dotyczą.
 3. Jeżeli w niniejszej PPDO użyto terminów zdefiniowanych w RODO, terminy te mają takie samo znaczenie jak w RODO.

§3 Opis i zakres przetwarzania

 1. PPDO ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych określonego poniżej:
  1. kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane: użytkownicy stron internetowych Powierzającego, będący klientami lub potencjalnymi klientami Powierzającego
  2. kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, Contact ID, numer IP, dane behawioralne online osób, których dane dotyczą
  3. charakter i cel przetwarzania: wykonywanie Umowy, z wykorzystaniem zasobów udostępnionych przez Podmiot przetwarzający.
  4. przedmiot przetwarzania: dane osobowe przechowywane w Systemie w okresie obowiązywania Umowy
 2. Strony wspólnie przyjmują, że Powierzający powierza Podmiotowi przetwarzającemu wyłącznie dane osobowe w zakresie i w odniesieniu do kategorii osób określonych w § 3 ust. 1 PPDO. W sytuacji powierzenia szerszego zakresu danych osobowych niż wskazany w § 3 ust. 1 PPDO, Powierzający zobowiązuje się do wskazania szerszego zakresu danych osobowych. Zakres danych powinien zostać przekazany na adres dpo@salesmanago.com. W przypadku zmiany zakresu przetwarzanych danych osobowych w trakcie realizacji Umowy, Powierzający jest zobowiązany do przesłania nowego zakresu danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu na adres dpo@salesmanago.com.
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie określonym powyżej na podstawie PPDO, lub w oparciu o udokumentowane polecenia Powierzającego (przekazywane w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności), które mają również zastosowanie do przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (chyba że nałożono taki obowiązek zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający, w tym przypadku Podmiot przetwarzający informuje Powierzającego o tym obowiązku prawnym przed rozpoczęciem przetwarzania, chyba że prawo to zabrania przekazywania takich informacji ze względu na ważny interes publiczny). Udokumentowane polecenia Powierzającego mają na celu doprecyzowanie postanowień PPDO i nie mogą rozszerzać zakresu obowiązków Podmiotu przetwarzającego, wynikających z PPDO.

§4  Prawa i obowiązki Stron

 1. Powierzający powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe gromadzone wyłącznie zgodnie z prawem.
 2. Na pisemny wniosek Powierzającego, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do dostarczenia informacji dotyczących przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w tym szczegółów technicznych i organizacyjnych wykorzystywanych w celu przetwarzania danych, w zakresie objętym wnioskiem Powierzającego, w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku zawierającego żądanie udostępnienia takich danych.
 3. Podmiot przetwarzający informuje Powierzającego przed rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO.
 4. Podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub są objęte odpowiednim ustawowym obowiązkiem zachowania poufności, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO.
 5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Powierzającego w celach i zakresie przewidzianym w PPDO.
 6. Podmiot przetwarzający oświadcza, że podjął środki ochronne wymagane na podstawie art. 32 RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.
 7. Podmiot przetwarzający oświadcza, że przestrzega warunków, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO, dotyczących zaangażowania innego podmiotu przetwarzającego dane osobowe, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. d RODO. Powierzający może udzielić Podmiotowi przetwarzającemu szczególnej zgody na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający poinformuje (w udokumentowanej formie) Powierzającego o zamiarze dalszego powierzenia danych osobowych z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 8. Co do zasady, Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług dalszych podmiotów przetwarzających w celu realizacji Umowy. Dostęp do niektórych funkcjonalności Systemu może wymagać zgody Powierzającego na dalsze powierzenie danych osobowych. Podmiot przetwarzający nie powierzy danych osobowych przed uzyskaniem zgody, o której mowa powyżej. Zgoda Powierzającego na dalsze powierzenie danych osobowych nie stanowi zmiany PPDO.
 9. Podmiot przetwarzający jest w pełni odpowiedzialny przed Powierzającym za spełnienie obowiązków wynikających z umowy powierzenia zawartej pomiędzy Podmiotem przetwarzającym a dalszym podmiotem przetwarzającym. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Powierzającego za wypełnienie obowiązków tego dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Podmiocie przetwarzającym.
 10. Podmiot przetwarzający biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Powierzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony, ani zobowiązany do bezpośredniego odpowiadania na żądania osób, których dane osobowe dotyczą.
 11. Podmiot przetwarzający uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Powierzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. f RODO. W szczególności:
  1. 11.1. [Naruszenie ochrony danych dotyczące danych przetwarzanych przez Powierzającego] W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez Powierzającego, Podmiot przetwarzający wspomaga Powierzającego:
   1. 11.1.1. przy zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu organowi nadzorczemu niezwłocznie po tym, jak Powierzający dowiedział się o naruszeniu,
   2. 11.1.2. przy uzyskiwaniu następujących informacji, które zgodnie z art. 33 ust. 3 RODO powinny być zawarte w zgłoszeniu Powierzającego i obejmować:
    1. 11.1.2.1. charakter danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
    2. 11.1.2.2. możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
    3. 11.1.2.3. środki zastosowane lub proponowane przez Powierzającego w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
   3. 11.1.3. Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki;
   4. 11.1.4. przy wypełnianiu, zgodnie z art. 34 RODO, obowiązku zawiadomienia bez zbędnej zwłoki osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.
  2. 11.2. [Naruszenie ochrony danych dotyczące danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający] W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający, Podmiot przetwarzający zgłasza naruszenie Powierzającemu niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin po tym, jak dowiedział się o naruszeniu. Zgłoszenie to powinno zawierać:
   1. 11.2.1. opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz wpisów danych, których dotyczy naruszenie);
   2. 11.2.2. dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobowych;
   3. 11.2.3. wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały lub mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
  3. 11.3. Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.
 12. Podmiot przetwarzający udostępnia Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 RODO oraz umożliwia Powierzającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Powierzającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO i na warunkach określonych w §5 poniżej.
 13. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Powierzającego, jeżeli jego zdaniem instrukcja wydana mu przez Powierzającego narusza RODO lub inne przepisy Unii lub państwa członkowskiego w zakresie ochrony danych.

§5 Audyty

 1. Powierzający jest uprawniony do przeprowadzenia, nie częściej niż raz w ciągu każdego kolejnego roku kalendarzowego, audytu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w zakresie zgodności ich przetwarzania z treścią PPDO oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO.
 2. Podstawową formą przeprowadzania audytu jest audyt prowadzony drogą elektroniczną. Polega on na przesłaniu przez Powierzającego do Podmiotu przetwarzającego pytań dotyczących zgodności przetwarzania przez Podmiot przetwarzający powierzonych danych osobowych z PPDO, RODO lub powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym stosowanych środków bezpieczeństwa. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytania Powierzającego, w miarę możliwości w terminie 30 dni od ich otrzymania.
 3. Po przeprowadzeniu audytu, o którym mowa w ust. 2, Powierzający, w razie potrzeby, jest uprawniony do przeprowadzenia audytu w innej formie. Po otrzymaniu żądania przeprowadzenia takiego audytu, Strony ustalą datę jego rozpoczęcia (która nie może nastąpić wcześniej niż na 10 dni roboczych od otrzymania żądania Powierzającego), jego dokładny zakres, sposób realizacji i osoby upoważnione do jego przeprowadzenia. 
 4. Audyty będą przeprowadzane w godzinach pracy przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego, w zakresie i na obszarze niezbędnym dla przetwarzania danych osobowych bez uszczerbku dla normalnego prowadzenia działalności przez Podmiot przetwarzający, tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego oraz informacji poufnych należących do osób trzecich. Powierzający zobowiązuje się do zachowania ww. informacji w tajemnicy. Przed przystąpieniem do czynności audytowych, Strony (lub odpowiednio zewnętrzny audytor wyznaczony przez Powierzającego) podpiszą stosowną umowę o zachowaniu poufności.
 5. Koszty przeprowadzenia audytu ponosi Powierzający.

§6 Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 1. Podmiot przetwarzający nie przekazuje danych osobowych powierzonych przez Powierzającego poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. W sytuacji, gdy Powierzający przetwarza dane osobowe lub posiada siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: EOG) i w związku z tym konieczny jest transfer danych osobowych, o którym mowa w §6 ust. 1 PPDO, zastosowanie mają standardowe klauzule umowne, o których mowa w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, o następującej treści:
  1. gdy dane osobowe przekazywane są poza EOG do Powierzającego, który w stosunku do tych danych jest podmiotem przetwarzającym – link,
  2. gdy dane osobowe przekazywane są poza EOG do Powierzającego, który jest administratorem tych danych – link.
 3. Zmiana załącznika “Wykaz podwykonawców przetwarzania” nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
 4. W przypadku konieczności zawarcia standardowych klauzul umownych, o których mowa w § 6 ust. 2 PPDO w formie pisemnej, Powierzający zobowiązany jest przekazać żądanie ich zawarcia w tej formie Podmiotowi przetwarzającemu na adres dpo@salesmanago.com
 5. Standardowe klauzule umowne, o których mowa w § ust. 2 PPDO mają zastosowanie wyłącznie w przypadku braku decyzji, o której mowa w art. 45 ust. 3 RODO.

§7 Odpowiedzialność

 1. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej PPDO, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, RODO, Ustawy oraz niniejszej PPDO.
 2. Podmiot przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za przekazane przez Powierzającego dane osobowe w zakresie wykraczającym poza zakres określony w §3 ust. 1 PPDO, chyba że nowy zakres danych został wskazany przez Powierzającego podczas Rejestracji. W celu uniknięcia wątpliwości, Podmiot przetwarzający odpowiada za dane osobowe wskazane podczas Rejestracji w takim samym zakresie jak za dane określone w §3 ust. 1 PPDO  
 3. W przypadku szkody spowodowanej działaniem Podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający odpowiadać będzie na zasadzie winy za szkody rzeczywiste poniesione przez Powierzającego, przy czym całkowita odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego wobec Powierzającego na podstawie lub w związku z Umową ograniczona jest do kwoty 10 złotych. Podmiot przetwarzający nie będzie również ponosił odpowiedzialności za utracone korzyści oraz jakiekolwiek szkody pośrednie. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody oraz ograniczenie odpowiedzialności mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 4. Podmiot przetwarzający jest wyłączony z odpowiedzialności za prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z Umową w tej części Systemu, która jest zarządzana przez Powierzającego.

§8 Przedstawiciele Stron

Dla potrzeb realizacji niniejszej PPDO, Powierzający i Podmiot przetwarzający wyznaczają osobę uprawnioną do kontaktów:

 1. Powierzający: osoba kontaktowa oraz adres e-mail wskazane podczas Rejestracji.
 2. Podmiot przetwarzający: dpo@salesmanago.com.
  – wskazana osoba może być w każdej chwili zmieniona poprzez zawiadomienie drugiej Strony drogą elektroniczną. Zmiana taka nie stanowi zmiany PPDO.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Podmiot przetwarzający nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu realizacji postanowień niniejszej PPDO.
 2. Niniejsza PPDO zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy oraz wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej PPDO.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy, Powierzający indywidualnie, w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia niniejszej PPDO, zabezpieczy wszelkie dane osobowe powierzone Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania. W terminie 14 dni po dacie wygaśnięcia PPDO, Podmiot przetwarzający trwale usunie wszelkie zapisy zawierające dane osobowe powierzone mu do przetwarzania, przekazane mu w związku lub podczas wykonywania Umowy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. g RODO.
 4. Strony oświadczają, że wszelkie wcześniej zawarte umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych zostają uchylone i zastąpione niniejszą PPDO.
 5. Wszelkie kwestie nieobjęte zakresem niniejszej Umowy podlegają przepisom prawa właściwego, w tym w szczególności przepisom Ustawy i RODO.